e-Recepta


Wystawienie recepty: 60,00 PLN
Wprowadź swoje imię i nazwisko:
Adres email pacjenta:
Telefon pacjenta:
Imię, nazwisko pacjenta, 4 pierwsze cyfry PESEL pacjenta oraz inne uwagi:
 
e-Recepta zostanie wystawiona zgodnie z dokumentacją medyczną przychodni CardioTeam na 4 miesiące terapii.
E-recepta może być wystawiona pacjentom, którzy odbyli wizytę lekarską w ciągu ostatnich 12 miesięcy


Regulamin

Regulamin

§1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania usług i zakupu usług świadczonych przez Przychodnię CardioTeam sp. zoo, której głównym miejscem wykonywania działalności jest Warszawa, ul. Cicha 5 lok 1, 00-353 Warszawa, o nr NIP52-264-36-68, REGON: 363541826,
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 3. Przychodnia CardioTeam posiada wdrożoną Politykę Ochrony Danych Osobowych. Polityka może być udostępniona w siedzibie Poradni na każde żądanie pacjenta.

§2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia ("Zamówienie") jest Usługa albo Usługi obowiązujące w określonej formie w dniu wyboru przez pacjenta, dostępne pod adresem www.CardioTeam.pl
 2. Ceny poszczególnych usług, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku usług Przychodni CardioTeam ("Cennik"), dostępnym pod adresem: www.CardioTeam.pl.

§3

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług ("Zamawiający") dostępnych pod adresem: www.CardioTeam.pl w zależności od rodzaju wybranej usługi:
  1. wypełnienie odpowiedniego formularza związanego z wykonaniem przez Poradnię CardioTeam określonego rodzaju usługi na stronie www.CardioTeam.pl,
  2. Uzgodnienie usługi telefonicznie z recepcją pod telefonem znajdującym się na stronie www.CardioTeam.pl
  3. obligatoryjne lub opcjonalne dokonanie płatności poprzez przelewy24 lub osobiście w Przychodni CardioTeam.
  4. W przypadku usług odbywających się na miejscu w Przychodni Cardioteam zamówienie uważane jest za przyjęte do dyspozycji z chwilą otrzymania przez Przychodnię CardioTeam sp. zoo:
   1. potwierdzenia z Przelewy24, o zaksięgowaniu płatności
   2. dokonania płatności w Przychodni.
   3. W przypadku usług wykonywanych on-line zamówienie uważane jest za złożone w chwili potwierdzenia dokonania zapłaty za Usługę lub Usługi od operatora Przelewy 24.

§4

PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 1. Usługi on-line:
  1. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności za Zamówienie za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej www.CardioTeam.pl systemu płatności elektronicznych. Po złożeniu zamówienia Zamawiający zostanie przekierowany na stronę internetową wybranego banku, w którym dokona płatności on-line. Za bezpieczeństwo transakcji odpowiada firma Przelewy 24 znajdująca się pod adresem https://www.przelewy24.pl/.
  2. operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  3. Za dzień płatności uważany jest dzień otrzymania przez Przychodnię CardioTeam potwierdzenia dokonania zapłaty za Usługę lub Usługi od operatora Przelewy 24.
  4. Przychodnia CardioTeam uprawniona jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do czasu otrzymania należności za dane Zamówienie.
  5. Usługi świadczone na miejscu w Przychodni CardioTeam:
   1. Zamawiający może dokonać płatności jak w §4, pkt.1, 1.
   2. Zamawiający może dokonać płatności na miejscu w Przychodni CardioTeam w formie gotówki lub karty.

§5

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Usługi on-line:

 1. Po otrzymaniu należności, wybrany specjalista Przychodni CardioTeam zacznie realizacje wybranych usług według ustaleń:
  1. Konsultacji w gabinecie lekarskim w Przychodni CardioTeam.
  2. Przeprowadzenia wywiadu z Zamawiającym za pośrednictwem Skype lub przeprowadzenie wywiadu za pomocą rozmowy telefonicznej, w dogodnym dla obu stron terminie, uzgodnionym telefonicznie z recepcją CardioTeam.
  3. Poprzez wystawienie elektronicznej recepty – usługa zarezerwowana jest jedynie dla pacjentów będących zarejestrowanych w przychodni i posiadających odpowiednią dokumentację medyczną w systemie elektronicznej dokumentacji przychodni CardioTeam. E-Recepty wystawiane są w celu zachowania ciągłości leczenia, maksymalnie na kolejne 4 miesiące terapii. Numer recepty lub zdjęcie/skan będą dostarczone za pomocą SMS-a-a, mms-a, listu elektronicznego lub zostanie odebrany przez upoważnioną osobę w Przychodni CardioTeam w godzinach pracy. Zamawiający wyraża zgodę na taką formę otrzymania e-Recepty. Termin realizacji zamówionej e-recepty do trzech dni roboczych.
  4. Zamawiający zobowiązuje się do podania prawdziwych danych kontaktowych.
  5. Konsultacje interaktywne, ponieważ są usługami on-line stosowane są na własną odpowiedzialność.
  6. Forma komunikacji:
   1. Proponujemy możliwość zobaczenia się w wideo rozmowie na komunikatorze Skype, ponieważ w największym stopniu nawiązuje do bezpośredniego spotkania ze specjalistą.
   2. Alternatywnie proponujemy konsultacje telefoniczne.
   3. Akceptując regulamin wyrażam zgodę na leczenie, badania diagnostyczne i laboratoryjne oraz przetwarzanie moich danych osobowych uzyskanych w procesie leczenia a niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych przez CardioTeam Sp. z o.o., ul. Cicha 5 lok. 1 w Warszawie.
   4. Informacje techniczne:
    1. Dostęp do komputera.
    2. Stałe (szerokopasmowe) łącze internetowe. Korzystanie z dostępu do Internetu w telefonie komórkowym lub łącza radiowego może być niewystarczające.
    3. Warto zalogować się na stronie 5 minut przed godziną rozpoczęcia wizyty.
    4. Rozmowa internetowa prowadzona jest za pośrednictwem komunikatora Skype. Dla uniknięcia problemów technicznych, zalecamy wcześniej sprawdzić, czy posiadany sprzęt funkcjonuje prawidłowo.
    5. Termin rozmowy umawia się przez kontakt telefoniczny z recepcją Przychodni CardioTeam.

 

§6

ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający może odstąpić od Przedmiotu Zamówienia w terminie 14 dni od zakupu Usługi bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Zamawiający składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z Przychodnią CardioTeam poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: recepcja@cardioteam.pl - przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Przedmiotu Zamówienia należy uznać dzień nadania oświadczenia- oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od Przedmiotu Zamówienia, Zamawiającemu zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Przychodnia CardioTeam otrzymała oświadczenie o odstąpieniu od Przedmiotu Zamówienia.
 3. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte, chyba że Zamawiający wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatność, który jednak nie będzie się wiązał dla niego z żadnymi opłatami.
 4. Wizytę należy odwołać nie później niż 48 godzin przed ustalonym terminem bez konieczności poniesienia kosztów. Po tym czasie uznajemy, że usługa została zrealizowana tak jakby odbyła się w ustalonym czasie.

§7

REKLAMACJE

 1. W razie niezgodności Przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji ("Reklamacja").
 2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: recepcja@cardioteam.pl
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia reklamacji, czyli daty otrzymania e-maila.
 4. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji, Przychodnia CardioTeam poinformuje Zamawiającego poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą e-mailową o możliwości uzyskania rekompensaty w formie zwrotu kosztu zamówionej Usługi, za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia.
 5. W razie stwierdzenia przez Przychodnię CardioTeam, iż reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Przychodnia CardioTeam poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia Reklamacji przez Zamawiającego, przedstawiając stosowne uzasadnienie.

 

Dr n. med. Paweł Maciejewski

Prezes Zarządu Przychodni CardioTeam sp. zoo